Internetowa rejestracja do kolejki

Klauzula informacyjna dla osób rezerwujących wizytę w sprawie rejestracji pojazdów

    W związku z bezpośrednim stosowaniem w polskim ustawodawstwie prawnym od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej Rozporządzeniem przysługują Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
     Poniżej zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia informujemy Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego jest Starosta Słubicki, zwanym dalej Administratorem, z siedzibą w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, numer telefonu: 957592022, adres e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl.
  2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: telefonicznie pod numerem: 957592022, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@powiatslubicki.pl lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na potrzeby rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg na podstawie zgody zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a cyt. Rozporządzenia.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ewidencji będą do czasu zrealizowania zapisanej rezerwacji wizyty.
  6. Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora do:
   a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
   b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
   c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   d) prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługiwać będzie Pani/Panu na podstawie art. 21, ust. 1 Rozporządzenia prawo wniesienia sprzeciwu do Administratora wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją, w tym wobec profilowania, opartego na art. 6, ust. 1 lit. e oraz wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów badań naukowych, lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89, ust.1 Rozporządzenia.
  9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego .
  10. Administrator oświadcza, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a tym samym nie będą poddawane profilowaniu w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.

  REGULAMIN

  Dotyczy tylko spraw w zakresie:

  - rejestracji pojazdu (nowego z salonu, używanego zakupionego w kraju lub za granicą),
  - wyrejestrowania pojazdu (przekazanego do demontażu, utraconego w wyniku kradzieży).

  Rezerwacji wizyt poprzez niniejszą aplikację mogą dokonywać wyłącznie osoby załatwiające sprawy w swoim imieniu, niedziałające na podstawie upoważnienia innych osób.

  Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

  • rezerwacja wizyty w innych niż wskazane powyżej sprawach nie zostanie obsłużona,
  • rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja,
  • do wizyty należy przygotować się zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie usługi, dostępnej po naciśnięciu przycisku dotyczącego danej rejestracji
  • zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy,
  • jedna osoba może zarezerwować na dany dzień tylko jedną wizytę,
  • niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy,
  • w wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet w Biurze Obsługi Interesanta podając numer identyfikacyjny,
  • nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji,
  • spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy,
  • jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc.

  W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.

  Przed wizytą w urzędzie istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem strony internetowej www.info-car.pl

  PROSIMY PAMIĘTAĆ O WYPEŁNIENIU WNIOSKU

 
 
 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Starosta Słubicki, z siedzibą w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel. 957592022, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl.

Moje dane zawarte w formularzu (imię, nazwisko, e-mail) oraz niezbędne pliki „cookies" wymagające uwierzytelniania, zbierane są w celu zarezerwowania sobie dnia i godziny załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdu na podstawie uzyskanej zgody.

Wiadomo mi, że po otrzymaniu na podany przeze mnie adres e-mail prośby o potwierdzenie rezerwacji, mam jednocześnie możliwość rezygnacji z rezerwacji co jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie moich danych.

Podawane dane osobowe oparte są na zautomatyzowanym przetwarzaniu, ale nie podlegają profilowaniu.

Mając powyższą wiedzę nt. przetwarzania danych i moich praw oraz to, że podanie danych jest dobrowolne, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w tym serwisie.

Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67.